Veelgestelde vragen

Geen nood, kan gebeuren.

Ons Deeltijds Kunstonderwijs in Vlaanderen is zeer goed uitgebouwd, waardoor er heel wat kan. Ook hebben de academies zelf heel wat vrijheid om de lessen te organiseren.

Stuur een mailtje naar academie@lede.be, maak gebruik van de chatfunctie op facebook.com/academie.lede of spring eens binnen op het secretariaat! We helpen je graag verder!

Op dit moment biedt onze academie nog geen opties jazz-pop-rock of volksmuziek aan. Dit wil niet zeggen dat je dan niet welkom bent bij ons. Geef bij je inschrijving aan waar je interesses liggen. Je leerkracht zal rekening houden met je stijlvoorkeuren in de literatuurkeuze.

Jammer, maar alle begrip. Tot 30 september kunnen we je het inschrijvingsgeld terugbetalen. Nadien kan dat niet meer. Aangekochte boeken worden niet terugbetaald.

Naar de academie gaan is een boeiende hobby, maar je moet er wel wat voor over hebben.

Kies je ervoor om een instrument te bespelen, dan moet je dat instrument ook iedere dag bespelen. Niet één keer per week een heel uur, wel iedere dag een beetje. Het moet zoiets worden als tandenpoetsen: een dagelijkse gewoonte die je nooit overslaat.
Ook voor beeld en woord wordt er van jou een duidelijk engagement verwacht!

Om jou (en je ouders) te helpen, gebruiken we in de 2e en 3e graad een schoolagenda. Hierin staat duidelijk wat er van jou verwacht wordt.

Door het competentiegericht denken en de evaluatie zonder punten, kan je niet zomaar zien of je geslaagd bent of niet.

Al je leerkrachten (per domein) werden over je prestaties bevraagd en in overleg werd beslist of je geslaagd bent of niet.

Indien je niet geslaagd bent, word je hiervan door je leerkracht op de hoogte gebracht.

Wat dit betekent voor het volgend schooljaar, zal dan ook gemeld worden. Heb je hierover vragen? Neem gerust contact op met de directie.

Zie ook "Waarom krijg ik geen punten meer?"

Op 1 september 2018 kreeg het Deeltijds Kunstonderwijs een nieuw decreet. Een onderdeel van dit nieuwe decreet waren nieuwe einddoelen.

Waar de vroegere einddoelen voornamelijk prestatiegericht waren, zijn de nieuwe doelen veel breder geformuleerd. In verschillende kerncompetenties (individuele gedrevenheid tonen, creëren en (drang tot) innoveren, vakdeskundigheid inzetten, onderzoeken, relaties bouwen en samenwerken en presenteren) worden deze verschillende competenties geclusterd.

Vanuit deze competenties maakte de academie in een leerplan leerdoelen en evaluatiedoelen. Dat deden we dit jaar al voor de 1e en 2e graad. 

Volgend schooljaar zullen we de spreiding over de 3e en 4e graad* bekijken, net als hoe de nieuwe competenties in de evaluatie zichtbaar worden.

Een groot verschil tussen vroeger en nu? Dat hoeft niet zo te zijn. We spreken met nieuwe termen over hetzelfde kunstonderwijs. Hier en daar zullen andere accenten gelegd worden. 

(* in de 4e graad spreekt men over beroepskwalificaties die een uitstroom geven naar het socioculturele veld.)

Zie ook "Wanneer ben ik geslaagd?"

Kan je lessen volgen voor een tweede instrument? Of zowel verteltheater als speltheater leren? Of schrijven en radio maken combineren? Of muziek en woord?

Wanneer je twee domeinen combineert, betaal je één keer het officiële inschrijvingsgeld en één keer het verminderd inschrijvingsgeld.

Wil je twee opties volgen binnen hetzelfde domein? Dan kom je op een wachtlijst terecht. Eind september wordt er dan bekeken of er nog voldoende plaats is om je te laten aansluiten.

In de lijst hieronder vind je de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een korting op het inschrijvingsgeld:

  • Ingeschrevene is jonger dan 18 jaar en hij, zij of iemand uit hetzelfde gezin is ook ingeschreven in het deeltijds kunstonderwijs (dezelfde of andere academie Beeldende Kunsten of Muziek, Woord en Dans / staven via inschrijvingsbewijs) ;
  • Volledig uitkeringsgerechtigde werkloze en minderjarige(n) ten laste (staven via attest VDAB + attest samenstelling gezin of leefeenheid);
  • Verplicht ingeschreven als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid, of personen ten laste;
  • Gehandicapte met minimum 66% invaliditeit of ten minste 4 punten in pijler 1, en personen ten laste (Staven via attest mutualiteit of FOD Sociale Zekerheid met vermelding van: RIZIV-nummer, geldigheidsperiode en graad van ongeschiktheid; voor minderjarigen ten laste: ook samenstelling gezin of leefeenheid);
    Voor echtgeno(o)t(e) ten laste:(staven via kopie aanslagbiljet personenbelasting);
  • Leefloongerechtigde en minderjarige(n) ten laste (staven via attest OCMW + attest samenstelling gezin of leefeenheid);
  • Persoon verblijvend in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling (staven via attest instelling);
  • Persoon met statuut van erkend politiek vluchteling en personen ten laste (staven via attest OCMW).

Houders van een UiTPAS met kansenstatuut. De gemeente waar de leerling woont reikt de UiTPAS
op naam uit. Die gemeente of UiTPAS-regio kent het kansenstatuut toe aan één of meer van volgende groepen van rechthebbenden: begunstigden van een leefloon, een inkomensgarantie voor ouderen, verhoogde kinderbijslag of verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

Breng dan je leerkracht op de hoogte. De leerkracht kan best de volgende stappen inschatten. Ga nooit zelf aan de slag met huis-tuin-en-keukenmiddeltjes. Zo kan je nog meer schade toebrengen aan je instrument. Ga ook nooit op eigen houtje naar een hersteller. Er zijn een grote verschillen tussen herstellers, ook op vlak van kennis van de verschillende merken en instrumenten. Laat je leerkracht of het secretariaat contact leggen.

Een huurinstrument van de academie is niet verzekerd door de academie. Een verzekering voor je huurinstrument regel je zelf.